logo
Prisijungimas
Plačiau
DraudikasPlačiau
Ši skiltis yra skirta tik juridiniams asmenims, kurie turi draudimo bendrovės statusą, prieš tai sudariusiems sutartį su UAB „International Auto Broker“
PirkėjasPlačiau
Šiame skyriuje matysite šiuo metu IAB automobilių aukcionų sistemoje parduodamų automobilių skelbimus. Užsiregistravę galėsite matyti VISUS vykstančius aukcionus bei siūlyti kainas. Registracija nemokama
PardavėjasPlačiau
Užsiregistravę, galėsite parduoti savo automobilį (-ius) IAB automobilių aukcionų sistemoje. Registracija nemokama
Sutartis

UAB „International Auto Broker" — (toliau Vykdytojas) ir aukciono platformoje besiregistruojantis Fizinis ar Juridinis asmuo veikiantis Lietuvos Respublikoje — (toliau Užsakovas) sudaro šią sutartį ir įsipareigoja laikytis visų jos nuostatų.

1. Sutarties objektas

 • 1.1 Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja suteikti Užsakovui teisę naudotis sistemos resursais pagal pasirinktą nauodojimosi sistema planą, toliau vadinamą Paslaugomis.

2. Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka

 • 2.1. Bazinių automoblių aukciono paslaugų įkainiai:
  • 2.1.1. automobilio įkėlimas yra nemokamas;
  • 2.1.2. fizinio asmens įkelto, trečios šalies nevertinto automobilio pirkimas aukciono laimėtojui yra nemokamas;
  • 2.1.3. fizinio asmens įkelto, trečios šalies įvertinto automobilio pirkimas aukciono laimėtojui yra nemokamas;
  • 2.1.4. juridinio asmens pasirašiusio informacijos autentiškumo garantijos sutartį įkelto automobilio pirkimas aukciono laimėtojui yra nemokamas;
 • 2.2. Vykdytojas pasilieka sau teisę keisti įkainius, apie tai informavęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki kito ataskaitinio laikotarpio.

3. Teisės ir pareigos

 • 3.1. Vykdytojas įsipareigoja:
  • 3.1.1. neperduoti užsakovo duomenų trečiosioms šalims išskyrus viešai matomus duomenis apibrėžtus 3.2.2 punkte;
  • 3.1.2. imtis būtinų priemonių Užsakovo įkeltos informacijos saugumui užtikrinti;
  • 3.1.3. pateikti nepakeistą informaciją apie automobilio būklę bei statomas kainas visiems automobilio aukciono dalyviams;
  • 3.1.4. apie aukciono baigtį informuoti aukciono dalyvius per 2 kalendorines dienas nuo aukciono pabaigos datos.
  • 3.1.5. ne vėliau kaip per 1 (vieną) parą pašalinti Paslaugos teikimo sutrikimus, įvykusius dėl Vykdytojo techninės ar programinės įrangos gedimo.
 • 3.2. Užsakovas įsipareigoja
  • 3.2.1. užtikrinti savo pateiktų duomenų autentiškumą;
  • 3.2.2. leisti aukciono dalyviams matyti Užsakovo vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefoną;
  • 3.2.3. laiku apmokėti sąskaitas už suteiktas paslaugas;
  • 3.2.4. aukciono laimėjimo atveju pirkti automobilį už aukciono metu siūlytą kainą;
  • 3.2.5. parduoti automobilį aukciono laimėtojui už jo siūlytą kainą, jeigu aukciono salygos nenurodo kitaip;
  • 3.2.6. saugoti vykdytojo pateiktą prisijungimo ir kitą informaciją ir neperduoti jos trečioms šalims;
  • 3.2.7. užtikrinti, kad pateikti sistemos resursai nebus naudojami neteisėtais tikslais;
  • 3.2.8. nedelsiant informuoti Vykdytoją apie Paslaugos teikimo sutrikimus;

4. Šalių atsakomybė

 • 4.1. Vykdytojas yra atsakingas už atvejus, kai nebuvo įvykdyti Sutarties 3.1. punkte išvardinti įsipareigojimai, jeigu tokie atvejai iškilo dėl Vykdytojo kaltės.
 • 4.2. Vykdytojas nėra atsakingas už Užsakovo informacijos saugojimą pasibaigus Sutarties galiojimui.
 • 4.3. Užsakovas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl jam suteiktų Paslaugų teisėtumo.
 • 4.4. Nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties šaliai.

5. Sutarties galiojimas

 • 5.1. Sutartis yra neterminuota, įsigalioja nuo to momento, kai Užsakovas pateikia Vykdytojui Sutarties 1.1. punkte išvardintų paslaugų užsakymą ir įvykdo Sutarties 2.2. punkte numatytą prievolę.
 • 5.2. Sutartis netenka galios Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.
 • 5.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai informavęs Vykdytoją. Užsakovui grąžinamos sumokėtos įmokos tik tuo atveju, jei Vykdytojas nesilaikė bent vieno iš sutarties punktų.

6. Kitos nuostatos

 • 6.1. Sutartyje nenumatyti ir nesureguliuoti klausimai sprendžiami abipusiu sutarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 • 6.2. Visi ginčai, dėl kurių neįmanoma susitarti, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
Partneriai Automobolių aukcionas, daužti automobiliai iš Vokietijos Reklama, lankstinukai, skrajutės